TURK GAMES جمعه 27 بهمن 1396 06:47 ب.ظ نظرات ()
حرکت به سمت راست:
یه ایونت step باز میکنید وکد رو برو رو می نویسید                                                                                                                                               spd=3                                                 
if keyboard_check(vk_right)  x+=spd   


حرکت به سمت چپ:
در همان ایونت که باز کرده بودیم کد رو برو را مینویسیم                                                                                         if keyboard_check(vk_right)  x-=spd 


حرکت به سمت بالا:
در همان ایونت استیپ که باز کرده باودیم کد روبرو را می نویسیم                                                                              if keyboard_check(vk_up)  y-=spd


حرکت به سمت پایین:
در همان ایونت کد روبرو را می نویسیم                                                                     
     if keyboard_check(vk_down)  y+=spd


دانلود ویدیو آموزشی این آموزش